Uw Privacy

Online Privacy- & cookiebeleid 

 

INLEIDING

Kurt Drossaert Photography wil u graag op de hoogte brengen van de manieren waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken. In dit Privacy- & cookiebeleid leggen we uit welke persoonlijke gegevens we verzamelen, gebruiken en openbaar maken.  

 

Met persoonlijke gegevens bedoelen we alle informatie die betrekking heeft op een individu die direct of indirect op basis van deze informatie kan worden geïdentificeerd. Ze bestaat mogelijk uit informatie zoals de naam, contactgegevens, (online) identificatiegegevens, online aanduidingen of andere specifieke kenmerken van dit individu.

 

Dit Privacy- & cookiebeleid is van toepassing wanneer u gebruikmaakt van onze website. Dit Privacy- & Cookiebeleid kan worden aangevuld met of vervangen door aanvullende privacyverklaringen of voorwaarden die aan u worden verstrekt. 

 • WIE ZIJN WE?

  Kurt Drossaert Photography is een eenmanszaak. Alle persoonlijke informatie die aan Kurt Drossaert Photography wordt bezorgd of die door onze webpagina of contactformulier wordt verzameld, wordt beheerd door Kurt Drossaert Photography Noordland 7a, 2040 Zandvliet.

   

  Wij zetten ons in om de persoonlijke informatie van onze klanten, gebruikers, medewerkers en andere belanghebbenden te beschermen.

   

  Indien u vragen over uw persoonlijke gegevens hebt en contact met ons wil opnemen, raadpleegt u CONTACT'.

 • WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

  Welke persoonlijke gegevens we verzamelen, is afhankelijk van uw relatie met ons en van de services die wij aan u leveren. We kunnen de volgende persoonlijke gegevens over u verzamelen:

  • naam en contactgegevens zoals voor- en achternaam, e-mailadres, adres en telefoonnummer

  • werkgerelateerde informatie, zoals functietitel en andere werkgelegenheids- of opleidingsinformat

  • accountgegevens zoals wachtwoorden en andere veiligheidsgegevens voor authenticatie en toegang

  • financiële informatie zoals bankrekening, nummers van creditcards en betaalkaarten voor de verwerking van betalingen

  • gebruiksinformatie, zoals gedragsinformatie over hoe u binnen onze Diensten navigeert en welke elementen van onze Diensten u het meest gebruikt en informatie over de goederen en/of diensten die u wenst te bestellen, verlanglijstje, voorkeuren, interesse, enz. Andere informatie die u deelt via onze websites, apps, webwinkels en andere producten

  Gelieve onze services niet te gebruiken of raadplegen indien u jonger dan 13 jaar bent. Kurt Drossaert Photography verzamelt of bewaart niet bewust de persoonlijke gegevens (zoals bepaald door de Amerikaanse Children's Online Privacy Protection Act) van personen onder de 13 jaar. Indien we vaststelt dat er persoonlijke gegevens van personen jonger dan 13 jaar op of door onze services zijn verzameld, zullen we de nodige stappen nemen om deze informatie te wissen.

 • WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

  Wij en onze externe dienstverleners kunnen op de volgende manieren persoonlijke gegevens verzamelen: 

  • directe interacties zoals uw registratie bij onze services of een aankoop

  • data van derden zoals informatie op websites van derden of andere informatie die u mogelijk openbaar hebt gemaakt, of informatie die door derden aan ons is bezorgd, inclusief maar niet beperkt tot overheidsinstanties en data resellers

  • geautomatiseerde trackingtechnologieën zoals informatie die automatisch wordt verzameld over uw interactie met onze services en websites door gebruik van verschillende technologieën zoals cookies, weblogs en webbakens, en internettags

 • WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

  De verzamelde persoonlijke gegevens worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor u deze informatie heeft bezorgd. Daarnaast worden ze uitsluitend voor statutaire of andere legitieme doeleinden gebruikt. Als u bijvoorbeeld het contactformulier op onze website invult, gebruiken we de door u bezorgde gegevens in de eerste plaats om een antwoord te geven op uw verzoek omtrent onze services. Daarnaast kunnen we deze gegevens gebruiken om de kwaliteit van onze klantendienst te verbeteren. 

   

  Een van de belangrijkste principes wanneer we spreken over de verwerking van uw persoonlijke informatie, is de wettelijkheid van de verwerking. Wij passen de volgende wettelijke principes toe: 

  • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of om stappen te nemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst;

  • de verwerking is noodzakelijk voor het nastreven van onze rechtmatige belangen, bijvoorbeeld om de kwaliteit van onze producten en diensten te verbeteren;

  • de verwerkingis noodzakelijk voor het naleven van een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen of die op een andere manier wettelijk is overeenkomstig de toepasselijke wet inzake gegevensbescherming;

  • met uw uitdrukkelijke akkoord.

  Afhankelijk van uw interactie met ons en de services, kunnen we uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • uitvoering van onze relatie met u en onze business zoals het geven en beheren van uw toegang tot en uw gebruik van onze services. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;

  • het verbeteren van onze diensten en het ontwikkelen van nieuwe producten, zoals u uitnodigen om deel te nemen aan enquêtes of om uw ervaring met onze diensten te personaliseren. Deze verwerking is noodzakelijk voor het nastreven van onze rechtmatige belangen;  

  • marketing zoals het verstrekken van marketing of reclamecommunicatie waarvan wij denken dat u daarin geïnteresseerd bent. Deze verwerking gebeurt met uw uitdrukkelijke akkoord of in het kader van onze rechtmatige belangen.

  • aanwerving., zoals de beoordeling van kandidaten voor een vacature.Deze verwerking is noodzakelijk om stappen te nemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst, of met uw uitdrukkelijke akkoord; 

  • het aanbieden van online community's, zoals het beschikbaar stellen van chatrooms, forums, message boards of nieuwsgroepen.  Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract of voor onze legitieme belangen.  Vergeet niet dat alle informatie die op deze forums wordt bekendgemaakt, openbaar is.  We raden u aan om voorzichtig te zijn met het openbaar maken van persoonlijke informatie op deze forums, aangezien deze informatie beschikbaar wordt gesteld aan andere gebruikers.  Maak in deze openbare forums geen informatie openbaar die als vertrouwelijk of eigendomsrechtelijk kan worden beschouwd of die u niet openbaar wenst te maken of die u niet openbaar mag maken.

  • andere doeleinden m.b.t. de algemene zakelijke ondersteuning, inclusief, maar niet beperkt tot, procurement, financieel en fiscaal beheer, risico- en compliancebeheer en externe rapportering. Deze verwerking is noodzakelijk voor het naleven van een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen of die op een andere manier wettelijk is overeenkomstig de toepasselijke wet inzake gegevensbescherming, of in het kader van onze rechtmatige belangen.

 • HET DELEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

  Om u de best mogelijke services te bieden en ter ondersteuning van onze bedrijfsactiviteiten kunnen we bepaalde informatie met bepaalde derde partijen delen. Er kan ook sprake zijn van een bepaalde statutaire of wettelijke verplichting die te goeder trouw van ons vereist dat we uw persoonlijke gegevens extern openbaar maken. Derden met wie we mogelijk gegevens delen:

  Telkens wanneer we persoonlijke gegevens intern of met derden in andere landen delen, nemen we geschikte voorzorgsmaatregelen overeenkomstig de toepasselijke wet inzake gegevensbescherming, waaronder de Europese modelbepalingen indien van toepassing. Derde partijen zijn onder de toepasselijke wet- en regelgeving verplicht om geschikte voorzorgsmaatregelen te nemen voor de bescherming van persoonlijke gegevens. Ze hebben alleen toegang tot persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun specifieke taken.  

  • onze dienstverleners, bv. voor het beheer of hostingdiensten en/of ondersteunende technologie voor de services die we aanbieden;

  • onze zakenpartners, in de mate waarin u een product of dienst van een dergelijke zakenpartner hebt gekocht of uw interesse hierin hebt uitgedrukt, met hen hebt geïnterageerd of op een andere manier uw toestemming hebt gegeven voor het delen van uw persoonlijke gegevens met een dergelijke zakenpartner;

  • inschrijvende, accrediterende of professionele organisaties, bv. voor het geven van gebruiksinformatie aan organisaties die u toegang bieden tot onze services bieden en/of voor het delen van tracking en redeeming credits voor professionele accrediteringen;

  • organisaties in zakelijke overdrachten, bv. aan een aankoper of opvolger bij een verkoop of een andere zakelijke transactie waarbij onze onderneming, deels of volledig, betrokken is;

  • overheidsinstanties of toezichthouders zoals de toepasselijke wet- en regelgeving vereist.

 • HOELANG HOUDEN WE UW PERSOONSGEGEVENS BIJ? 

  Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in de mate dat dit noodzakelijk is voor het nakomen van onze verplichtingen, en voor de termijn die nodig is om de doeleinden te behalen waarvoor de informatie wordt verzameld, en dit overeenkomstig onze beleidsregels voor gegevensbewaring en de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming. Wanneer we uw persoonlijke gegevens niet meer nodig hebben, zullen we alle redelijke stappen nemen om deze gegevens uit onze systemen en records te verwijderen of om ze anoniem te maken zodat u op basis van deze gegevens niet langer kan worden geïdentificeerd. 

 • HOE BESCHERMEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

  We hebben een intern kader van beleidsregels en minimumstandaards voor al onze ondernemingen opgesteld voor de bescherming van uw gegevens. Daarnaast beperken we de toegang tot persoonlijke gegevens voor onze medewerkers, zakenpartners, dienstverleners en externe dienstverleners tot een 'need-to-know' basis. Meer specifiek en overeenkomstig de wetgeving, nemen we passende technische en organisatorische maatregelen (beleidsregels en procedures, IT-beveiliging en dergelijke) om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens alsook de manier waarop deze worden verwerkt, te waarborgen.

 • UW RECHTEN

  We respecteren uw rechten onder de toepasselijke wetgeving.  Voor zover toegestaan door uw lokale wetten inzake gegevensbescherming, waaronder de Europese gegevensbeschermingswetten, hebt u de volgende rechten: 

   

  • recht op toegang ('inzage in uw persoonlijke gegevens'): u hebt het recht op inzage in uw persoonlijke gegevens die wij verwerken.

  • recht op rechtzetting ('verbetering van uw persoonlijke gegevens'): indien uw persoonlijke gegevens niet juist of niet volledig zijn, hebt u het recht om ons te vragen om deze te corrigeren of te vervolledigen.

  • recht op verwijdering ('recht om te worden vergeten'): u hebt het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen voor zover toegestaan door de toepasselijke wet- en regelgeving. In bepaalde omstandigheden kunnen we echter niet op uw verzoek ingaan, bijvoorbeeld indien de verwerking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen, of indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. In sommige gevallen zijn uw persoonlijke gegevens nodig om de Diensten te kunnen leveren en als u dergelijke informatie niet aan ons verstrekt, kan het zijn dat u de toegang tot en het gebruik van de Diensten of het gebruik van bepaalde functies van de Diensten wordt ontzegd.  

  • recht op gegevensoverdracht ('overdracht van uw persoonlijke gegevens'): u hebt het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens rechtstreeks aan u over te dragen. Dit geldt voor bepaalde persoonlijke gegevens die wij automatisch, met uw akkoord of op basis van uw overeenkomst met ons verzamelen. Op uw verzoek, en indien technisch mogelijk, zullen we uw persoonlijke gegevens overdragen aan een andere door u gekozen partij. 

  • recht op een beperkte verwerking: u hebt het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens – die we voor een bepaalde of onbepaalde termijn bewaren – te beperken of stoppen. In bepaalde omstandigheden kunnen we echter niet op uw verzoek ingaan, bijvoorbeeld indien de verwerking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen, of indien we andere dwingende wettelijke gronden hiervoor kunnen aantonen.  

  • recht op bezwaar: u hebt het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. De redenen voor het bezwaar moeten betrekking hebben op uw specifieke situatie en een verwerking voor rechtmatige belangen. In dat geval zullen we uw persoonlijke gegevens niet langer verwerken, tenzij we andere dwingende redenen hiervoor kunnen aantonen. In bepaalde omstandigheden hebt u het onvoorwaardelijke recht op bezwaar, bv. in geval van directmarketingactiviteiten.  

  • Intrekking van de toestemming: het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens op elk ogenblik in te trekken, bv. indien u ons de toestemming hebt gegeven om u van onze services op de hoogte te houden, hebt u op elk moment het recht om op deze beslissing terug te komen.

   

  Voor de uitoefening van uw rechten en/of voor eventuele andere vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens raadpleegt u hieronder het deel ‘CONTACT'.

   

   

  Indien u vindt dat we niet naar behoren antwoord geven op uw vraag of indien u niet akkoord gaat met onze maatregelen inzake gegevensprivacy, hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit.

 • GEBRUIK VAN COOKIES

  We maken gebruik van cookies om onze websites te optimaliseren en websiteverkeer te analyseren. Mits uw uitdrukkelijke, voorafgaandelijke toestemming kunnen we bij gelegenheid cookies van derden gebruiken, vooral plug-ins voor sociale media, zodat u rechtstreeks ideeën en informatie met betrekking tot ons kunt delen voor eigen marketingdoeleinden. 

   

  Cookies of gelijkaardige technieken (gezamenlijk 'cookies' genoemd) zijn kleine tekstbestanden of pixels, die wij op uw computer of draagbare apparaat plaatsen. Cookies zijn mogelijk noodzakelijk om het browsen op een website te vergemakkelijken en gebruiksvriendelijker te maken. Cookies van derden kunnen informatie verzamelen om persoonlijk surfgedrag te analyseren.

   

  Wij gebruiken cookies die tot de onderstaande vier categorieën behoren.    

   

  • noodzakelijke Cookies - deze verplichte cookies zijn onmisbaar voor de goede werking van onze websites.

  • functionele cookies - deze cookies voegen bijkomende functionaliteit aan onze websites toe. 

  • prestatiecookies - deze cookies ondersteunen onze analysediensten en helpen ons om de functionaliteit van onze websites alsook de gebruikerservaring te verbeteren.

  • interessecookies - deze cookies worden gebruikt om inzichten te verzamelen voor de weergave van gepersonaliseerde inhoud en advertenties op onze en andere websites.

 • LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

  Onze websites kunnen links naar andere websites van  derden bevatten, die mogelijk een andere privacyverklaring dan de onze hebben. We zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling, verwerking of openbaarmaking van persoonlijke gegevens die via andere websites worden verzameld.

   

  Ook zijn we niet verantwoordelijk voor de informatie of inhoud van dergelijke websites. Links naar andere websites worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Uw gebruik en bezoek van deze websites is onderworpen aan de eigen beleidsregels van deze websites. Neem de privacyverklaringen door van andere websites die u via een link op onze website bezoekt.

 • CONTACT

  Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens of indien u een van uw rechten wenst uit te oefenen, neemt u contact met ons op via het contactformulier.

  Indien u vindt dat we niet naar behoren antwoord geven op uw vraag of indien u niet akkoord gaat met onze maatregelen inzake gegevensprivacy, hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit.

   

  Om uw verzoek te kunnen beantwoorden, vragen we, indien noodzakelijk, om uw identiteit te mogen controleren en om ons informatie te bezorgen waarmee we uw verzoek beter kunnen begrijpen. Indien we niet op uw verzoek, deels of volledig, kunnen ingaan, zullen we de reden hiervoor aan u uitleggen.

 • UPDATES VAN DIT BELEID

  We werken dit Privacy- & cookiebeleid of een andere specifieke privacyverklaring op regelmatige basis bij. Bij eventuele wijzigingen aan dit Privacy- & cookiebeleid voegen we een nieuwe datum aan deze Privacyverklaring toe. Deze versie is van kracht sinds 1/9/2020.